“Buitengewone tijden vragen om buitengewone oplossingen met lef en durf. Het is daarom dat de kern van dit Masterplan Wonen voor Nederlandse begrippen onorthodoxe voorstellen in zich draagt. Dat moet ook. We kunnen het ons niet veroorloven dezelfde oplossingen te blijven gebruiken wanneer de problemen zo duidelijk om andere instrumenten vragen.” Cees Loggen, gedeputeerde Wonen Provincie Noord-Holland Op basis van cijfers van het CBS blijkt dat de bevolking sneller toeneemt dan verwacht en dat dit de komende jaren aanhoudt. Minister Ollongren heeft aangekondigd dat de woningbouw de komende jaren verder moet versnellen. Dat betekent dat er tot 2030 bijna 900 duizend nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Start Video Bron: blz. 30 Ruimtelijke ordening en woningbouwlocaties 4 3 2 1 Bron: blz. 35 Ruimtelijke ordening en woningbouwlocaties 4 3 2 1 Bron: blz. 35 Ruimtelijke ordening en woningbouwlocaties 4 3 2 1 3 4 2 1 Bron: blz. 167 - Structuurvisie Amsterdam 2040 - Economisch sterk en duurzaam Almere "Voorbeeldprojecten met lage dichtheden in groene omgeving"

In dit kader worden twee voorbeelden gegeven van nieuwbouwprojecten waar in lage dichtheden in de groene omgeving wordt gebouwd. Deze projecten zijn representatief voor de inrichting in de zoekgebieden met bijzondere landschappelijke kwaliteiten.
DE BEEMSTER WEESP Voorbeeldproject Almere Overgooi.
"De Nieuwe Tuinderij, Zuidoostbeemster"

De nieuwbouwwijk De Nieuwe Tuinderij is een wijk in het landelijke dorp Zuidoostbeemster. Het dorp grenst aan het noorden van Purmerend en is gelegen in het landschap van de Beemster en in het Nationale Landschap Laag Holland. Het plan betreft 475 woningen verdeeld over twee gebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 31 hectare.
Voorbeeldprojecten
DE BEEMSTER WEESP De nieuwe wijk is goed ingepast tussen de bestaande bebouwing en het beschermde landschap van De Beemster door in lage dichtheden te bouwen (15 woningen per hectare). LINK
"Weespersluis, Weesp"

Het project Weespersluis wordt gerealiseerd ten noorden van Weesp. In totaal worden er ongeveer 2.750 woningen gebouwd, verdeeld over drie wijken: Lanenrijk, Waterrijk en Vechtrijk. De wijken hebben ieder hun eigen unieke kenmerken. De totale oppervlakte is grofweg 250 hectare.
Voorbeeldprojecten
Het is de bedoeling dat Weespersluis een ruim en groen woongebied wordt, waar natuur en water een grote rol spelen. De woningen worden gebouwd op slechts een derde van het totale plangebied; de overige ruimte blijft open voor water en groen. Er komt nieuw water dat in verbinding staat met de Vecht en er worden drie parken gerealiseerd. Er wordt met een dichtheid van ongeveer 11 woningen per hectare gebouwd. WEESP DE BEEMSTER LINK
1 De berekening 2 1 De berekening 2
1